Usługi

zakladka_tytul-czane

Zapewniamy pomoc  w sprawach notarialnych.

Usługi notarialne – projekty i sporządzanie umów

Kancelaria notariusz Agaty Banasik

Historia polskiego notariatu ma wielowiekową tradycję. Pierwszy odnotowany dokument z zakresu świadczenia usług notarialnych pochodzi z XIII wieku. Rejenci – bo niegdyś tak nazywano notariuszy – byli obdarzani dużym zaufaniem, nawet przez głowy państwa.

Notariat państwowy w Polsce istnieje już ponad czterdzieści lat – ustawa Prawa o notariacie z 1991 roku nadała tej instytucji właściwą formę i w nowoczesnym państwie demokratycznym przywróciła jej właściwe miejsce. Dzięki temu każdy, kto potrzebuje pomocy, może skorzystać z szerokiego zakresu usług  notarialnych, jako zawodu zaufania publicznego, który na pierwszym miejscu stawia dobro swojego klienta.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie Notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. sporządza akty notarialne;
 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 3. podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego
 4. sporządza poświadczenia
 5. doręcza oświadczenia;
 6. spisuje protokoły;
 7. sporządza protesty weksli i czeków;
 8. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 9. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 10. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 11. składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
 12. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Notariusz ma obowiązek:

 • Sporządzać akty, umowy i inne dokumenty w sposób zrozumiały i przejrzysty
 • Udzielać niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej
 • Odmówić dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem
 • Dochować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których pozyskał informacje ze względu na wykonywane czynności
 • Przy pełnieniu czynności notarialnych notariusz ma obowiązek czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne

W sytuacjach wyjątkowych istnieje możliwość świadczenia usług notarialnych poza siedzibą kancelarii. W tym celu niezbędny jest wcześniejszy kontakt i ustalenie z notariuszem niezbędnych szczegółów. Chętnie odpowiemy również na pytania dotyczące naszej działalności.

 

zdj uslugi