Kancelaria notarialna
Notariusz Agata Banasik

strona glowna

Znajdujecie się Państwo na stronie kancelarii notarialnej, prowadzonej przez notariusz Agatę Banasik. Kancelaria ma swoją siedzibę w Warszawie-Śródmieściu.

Notariusz i czynności notarialne w świetle prawa

Zgodnie z prawem (ustawa Prawo o notariacie z 14 lutego 1991 roku), notariusz jest osobą zaufania publicznego. Oznacza to, że zawód notariusza należy do grupy zawodów, których przedstawiciele wykonują zadania szczególnie ważne ze względu na interes publiczny, czyli interes ważny dla każdego obywatela. Co to oznacza w praktyce?

Przede wszystkim przestrzeganie zasad i dobrych praktyk w trakcie wykonywania zawodu. Notariusz świadcząc czynności notarialne, zobowiązany jest dbać o dobro swojego klienta. Na mocy prawa nie można sprawować czynności zawodowych bez przyjęcia i przestrzegania tej zasady. Sprzeniewierzenie się nadrzędności dobra klienta, w skrajnych przypadkach, prowadzi do wykluczenia z zawodu notariusza.

Nie każdy może zostać notariuszem. Etyka zawodowa notariusza jest ważniejsza niż w innych zawodach i zobowiązuje do przestrzegania standardów przyjętych w tym zawodzie. Notariusz musi odznaczać się szczególną wrażliwością w poszanowaniu informacji dotyczących sfery prywatnej zleceniodawcy, a pozyskaną wiedzę wykorzystywać wyłącznie w celach przeprowadzanych czynności. Obowiązuje go przestrzeganie zasad tajemnicy zawodowej. Osoba zaufania publicznego, by wykonywać swój zawód musi posiadać niezbędne kwalifikacje, które zostały ściśle określone w przepisach właściwych dla tej funkcji.

Notariusz powołany jest do czynności, które są ważne i posiadają skutki prawne z mocą dokumentu urzędowego. Ponadto notariusz, zajmujący się sprawami aktów notarialnych, sporządzaniem lub projektowaniem umów oraz innymi czynnościami, które wykonuje jako upoważniona przez prawo osoba, jest zobowiązany do udzielenia swoim zleceniodawcom wszelkich wyjaśnień na temat przeprowadzanej czynności notarialnej. Działania notariusza są w pełni jawne dla zleceniodawcy, którego prawem jest pełna informacja o sprawie prowadzonej przez notariusza.

Jedną z najważniejszych funkcji notariusza jest ograniczanie sporów sądowych. Jest to możliwe dzięki stałemu nadzorowi sprawy, gdzie notariusz ma obowiązek dbać o formalną i prawną poprawność sporządzanych dokumentów. Działalność notariuszy ma więc charakter prewencyjny i z tego powodu bywają oni określani jako „sędziowie braku sporu”.

Agata Banasik – notariusz

Kancelaria notarialna, prowadzona przez Agatę Banasik, zapewnia pomoc wszystkim, którzy jej oczekują i zdecydują się na współpracę. W naszej kancelarii uzyskają Państwo wsparcie związane z wykonywaniem wszelkich czynności notarialnych.

W ramach świadczonych czynności notarialnych, zajmujemy się sporządzaniem aktów notarialnychprojektów umów. Oferujemy pomoc w sprawach notarialnych związanych ze spadkiem bądź podziałem majątku. Sporządzamy wszelkiego rodzaju protokoły, poświadczenia, wpisy i wyciągi dokumentów oraz umowy notarialne i testamenty. Poprowadzimy procedurę wpisu lub wykreślenia z księgi wieczystej.

Dziś, kiedy wiele instytucji wymaga wypełnienia obfitej dokumentacji, warto wesprzeć się pomocą notariusza. Nawiązanie współpracy z kancelarią notarialną, to gwarancja prawidłowo sporządzonych umów i aktów, bez obawy popełnienia błędu i przeoczenia istotnych kwestii. Zawód ten powstał po to, by nieść pomoc i wspierać w ważnych życiowych sytuacjach wszystkie osoby, które zechcą się zgłosić po tę pomoc.

Kontakt z notariuszem w Warszawie

strona glowna

Udzielamy bezpłatnych informacji dotyczących świadczonych przez nas czynności notarialnych. By dowiedzieć się więcej na temat naszej kancelarii notarialnej w Warszawie prosimy o kontakt – służymy fachowym doradztwem.