tło z paragrafem

Czynności notarialne

zakladka_tytul-czane

Kancelaria notarialna w Warszawie

Projekty i sporządzanie umów, akty notarialne, testamenty. Kancelaria notariusz Agaty Banasik w Warszawie.

Historia polskiego notariatu ma wielowiekową tradycję. Pierwszy odnotowany dokument z zakresu świadczenia czynności notarialnych pochodzi z XIII wieku. Rejenci – bo niegdyś tak nazywano notariuszy – byli obdarzani dużym zaufaniem, nawet przez głowy państwa.

Notariat państwowy w Polsce istnieje już ponad czterdzieści lat – ustawa Prawo o notariacie z 1991 roku nadała tej instytucji właściwą formę i w nowoczesnym państwie demokratycznym przywróciła jej właściwe miejsce. Dzięki temu każdy, kto potrzebuje pomocy, może skorzystać z szerokiego zakresu czynności notariusza - zawodu zaufania publicznego - który na pierwszym miejscu stawia dobro swojego klienta.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz jest uprawniony do wykonywania następujących czynności, które stanowią również zakres czynności notarialnych świadczonych w kancelarii notarialnej Agaty Banasik w Warszawie. Notariusz:

 • sporządza akty notarialne;
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego
 • sporządza poświadczenia
 • doręcza oświadczenia;
 • spisuje protokoły;
 • sporządza protesty weksli i czeków;
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Uprawnienia notariusza są uzupełnione przez wykaz obowiązków, wynikających z wykonywania zawodu. Notariusz jest zobowiązany:

 • Sporządzać akty, umowy i inne dokumenty w sposób zrozumiały i przejrzysty
 • Udzielać niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej
 • Odmówić dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem
 • Dochować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których pozyskał informacje ze względu na wykonywane czynności
 • Przy pełnieniu czynności notarialnych notariusz ma obowiązek czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne

W sytuacjach wyjątkowych istnieje możliwość świadczenia czynności notarialnych poza siedzibą kancelarii. W tym celu niezbędny jest wcześniejszy kontakt i ustalenie z notariuszem szczegółów sprawy i możliwych sposobów postępowania . Chętnie odpowiemy również na pytania dotyczące naszej działalności.

zdj uslugi