Czy darowiznę można odwołać?

Darowiznę można odwołać

Darowizna jest umową, którą co do zasady zawiera się w kancelarii notarialnej. Darowizna jest opisana w przepisach Kodeksu Cywilnego. Art. 888 mówi o tym, że darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darowizna nie jest więc czynnością jednostronną, a umową. Art. 898 z kolei zaznacza, że darowiznę można odwołać.

Odwołanie darowizny

Przepisy jasno mówią o tym, że darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeśli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności po zawarciu umowy darowizny. Do odwołania darowizny jednak potrzebne są wyraźne przesłanki: czyn lub zaniechanie będący przejawem rażącej niewdzięczności musi być wymierzony bezpośrednio, lub pośrednio w darczyńcę, a zarówno działanie, jak i zaniechanie musi być rażącym naruszeniem norm społecznych i rodzinnych. Przykładem takiego zachowania może być przemoc, zaniedbanie albo kradzież. W przypadku darowizny niewykonanej, jej cofnięcie jest możliwe, gdy przez sfinalizowanie darowizny darczyńcy znacząco pogorszy się stan majątkowy powodując uszczerbek dla własnego utrzymania lub jego obowiązków alimentacyjnych.

Formalności

Darowiznę może odwołać darczyńca lub jego spadkobiercy, jeśli darczyńca w chwili śmierci był uprawniony do odwołania darowizny lub gdy obdarowany przyczynił się do jego śmierci. Obdarowany powinien otrzymać oświadczenie na piśmie informujące o odwołaniu darowizny. W oświadczeniu powinno znaleźć się uzasadnienie i żądanie zwrotu darowanego przedmiotu. Jeśli obdarowany nie zgodzi się na nie, darczyńca może dochodzić swoich praw przed sądem. Powinien wytyczyć powództwo o stwierdzenie obowiązku złożenia przez obdarowanego woli co do przeniesienia własności na darczyńcę. W przypadku darowizny wykonanej, odwołać ją można w ciągu roku od dnia, w którym darczyńca dowiedział się o akcie niewdzięczności dokonanym przez obdarowanego. Darowiznę niewykonaną można odwołać do momentu przekazania przedmiotu.

Czy darowiznę można odwołać?