Kiedy testament jest nieważny?

nieważny testament

Sporządzając testament, rozporządzamy naszym majątkiem po śmierci. Ponieważ chcielibyśmy mieć pewność, że nasza ostatnia wola zostanie wykonana zgodnie z naszym życzeniem, warto taki testament sporządzić u notariusza. On bowiem uchroni nas przed najczęściej popełnianymi błędami, rzutującymi na ważność tego dokumentu.

Jeśli jednak zdecydujemy się na samodzielnie spisanie naszego oświadczenia woli, warto wiedzieć, co może spowodować jego podważenie.

Spadkodawca

Aby testament był uznany za ważny, osoba go sporządzająca musi dysponować odpowiednimi uprawnieniami. Będzie on zatem nieważny jeśli sporządzi go osoba ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo. Jeśli osoba, sporządzająca ostatnią wolę, posiada ustanowionego doradcę tymczasowego w toku postępowania o ubezwłasnowolnienie, również dokument będzie nieważny, podobnie jak w przypadku sporządzenia go przez przedstawiciela spadkodawcy.

Forma

Kolejnym błędem formalnym, dyskredytującym testament jako obligujący do czegoś dokument, jest nieodpowiednia forma testamentu. Jeśli zatem wybierzemy testament holograficzny, czyli napisany pismem ręcznym, opatrzony datą i podpisem, a tekst napiszemy na maszynie albo na komputerze, wówczas testament będzie nieważny.

Wspólne pisanie

Nigdy nie piszmy testamentu wspólnie, na przykład z małżonkiem, gdyż testament jest rozporządzeniem tylko jednego spadkodawcy. Spisany wspólnie będzie nieważny.

Świadkowie

Dla określonych typów testamentów niezbędna będzie obecność świadków.

Wówczas to w ogromnej mierze od nich zależy, czy dokument będzie ważny. I tak  świadkowie muszą:

  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
  • być w pełni sprawnymi (świadek nie może być niewidomy, głuchy lub niemy)
  • umieć czytać i pisać;
  • władać językiem, w którym spadkodawca sporządza testament;
  • nie być skazanymi prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania.

Jeśli świadkiem jest osoba, dla której w testamencie zostały przewidziane jakieś korzyści, a także małżonek tej osoby, wówczas zgodnie z artykułem 957§2 k.c. testament jest ważny z wyjątkiem postanowień, które przysparzają korzyści tej osobie.

Kiedy testament jest nieważny?