Poświadczanie własnoręczności podpisu na dokumentach

podpis

Niektóre czynności prawne wymagają zachowania odpowiedniej formy. Przykładem może być poświadczenie własnoręczności podpisu na dokumentach przez notariusza. Jak ono wygląda? Notariusz musi zobaczyć dowód stwierdzający tożsamość danej osoby, zanim podpisze ona dokument. Podpis musi być złożony w obecności notariusza.

Czas złożenia podpisu

Podpis może być złożony na dokumencie wcześniej. W tym przypadku osoba, która podpisała dokument musi uznać przed notariuszem jego własnoręczność. Notariusz odnotowuje ten fakt w klauzuli poświadczeniowej. Poświadczenie musi zawierać datę i miejsce jego sporządzenia, oznaczenie kancelarii notarialnej, oraz pieczęć i podpis notariusza. Czasami, przeważnie na wyraźne życzenie klienta, w poświadczeniu może znaleźć się też godzina i minuta dokonania czynności prawej. Notariusze mają obowiązek poświadczania nie tylko dokumentów urzędowych, ale również prywatnych.

Kiedy potrzebne jest notarialne poświadczenie podpisu?

Forma pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym to jedna z tak zwanych form szczególnych dokumentu. Jej zachowanie jest niezbędne między innymi do udzielenia różnego rodzaju pełnomocnictw, czy umowy zbycia przedsiębiorstwa, ale także w wielu innych przypadkach. Co ciekawe, notariusz nie jest zobowiązany do sprawdzania zgodności z prawem dokumentu, na którym poświadcza podpis. Czynnością notarialną jest w tym wypadku samo poświadczenie podpisu. W wielu przypadkach notariusz nie jest w stanie ocenić treści dokumentu, zwłaszcza w przypadku dokumentów zagranicznych i obcojęzycznych. Poświadczenie własnoręczności podpisu podlega taksie notarialnej. Na pełnomocnictwach i dokumentach wynosi ona 20zł + VAT za jeden podpis. Na dokumentach, jeżeli przedmiot został oznaczony sumą pieniężną wynosi ona 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł + VAT.

Poświadczanie własnoręczności podpisu na dokumentach