Protest weksla jako czynność notarialna

weksel

Weksel jest imiennym papierem wartościowym, w którym jego wystawca, czyli trasant, bezwarunkowo zobowiązuje się, że inna osoba, czyli trasat dokona na rzecz odbiorcy weksla wpłaty określonej sumy.

W wekslu własnym trasant sam przyrzeka, że zapłaci sumę wekslową odbiorcy papieru wartościowego.

Czynnością notarialną będzie protest weksla, sporządzany przez notariusza na podstawie art. 85 i następnych Ustawy Prawo wekslowe.

Dokument warunkuje dochodzenie sumy wekslowej od poprzedników posiadacza weksla, czyli wystawcy weksla trasowanego, indosantów i ich poręczycieli, którzy podpisali się w przypadku odmowy przyjęcia lub zapłaty weksla przez głównego dłużnika.

W jakich sytuacjach może być sporządzony protest weksla?

Protest weksla może być sporządzony w naszej kancelarii, gdy nastąpiła odmowa zaznaczenia wizy przez wystawcę weksla lub opatrzenia jej datą. Wiza to adnotacja wystawcy weksla na dokumencie o fakcie i dacie przedstawienia weksla do zapłaty. Od wizy zaczyna biec termin płatności weksla.

Oferowana przez nas czynność notarialna może być także dokonana z tytułu odmowy wydania egzemplarza weksla przesłanego do przyjęcia lub odmowy wydania oryginału weksla posiadaczowi odpisu. Każdy posiadacz weksla ma bowiem prawo sporządzenia z niego odpisów, wskazujących osobę, u której znajduje się oryginał dokumentu.

Posiadacz oryginału dokumentu jest zobowiązany wydać ten oryginał prawnemu posiadaczowi odpisu.

Co powinien zawierać prawidłowo złożony protest weksla?

Protest weksla musi zawierać nazwisko osoby, żądającej protestu oraz osoby, przeciw której protest ma być dokonany.

Musi się w nim znaleźć ponadto:

  • stwierdzenie, że osoba, przeciw której dokonuje się protest nie uczyniła zadość wezwaniu do niej skierowanemu,
  • stwierdzenie, że osoby tej nie zastano albo że nie można było ustalić jej adresu,
  • wskazanie miejsca oraz dnia, w których dokonano wezwania,
  • oznaczenie ilości egzemplarzy przedstawionego weksla,
  • podpis notariusza sporządzającego protest, jego pieczęć oraz numer złożonego protestu.

Protest sporządza się na odwrotnej stronie weksla albo na osobnej kartce połączonej z wekslem. Notariusz ma obowiązek wpisać protest weksla do repertorium P, przeznaczonego wyłącznie dla protestów.

Protest weksla jest zatem czynnością notarialną i jako taka, jest dokonywana w naszej kancelarii z najwyższą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Protest weksla jako czynność notarialna