Jak sporządzić testament notarialny?

testament notarialny

Kwestie sporządzania testamentów regulowane są w Polsce przede wszystkim przez Kodeks Cywilny. Dzieli on testamenty na zwykłe oraz szczególne. Do testamentów zwykłych zaliczamy testamenty holograficzne (spisane własnoręcznie przez spadkodawcę), alograficzne (sporządzane w formie ustnego oświadczenia) oraz testamenty notarialne. Testament notarialny jest najbezpieczniejszą formą sporządzenia testamentu, ponieważ ma charakter dokumentu urzędowego.

 

Prawomocne oświadczenie woli

Notariusz przede wszystkim musi stwierdzić, czy spadkodawca posiada zdolność składania oświadczeń woli. Jest to bardzo istotne w sytuacji, gdy spadkodawca jest osobą chorą i ze względu na stan jej zdrowia mogą zaistnieć obawy, co do prawomocności sporządzonego testamentu. Spadkodawca dyktuje notariuszowi treść oświadczenia woli – jest to ważne, ponieważ testament, który został wcześniej sporządzony przez notariusza będzie nieważny. Następnie testament zostaje odczytany przez notariusza i jeżeli spadkodawca zgadza się z jego brzmieniem – podpisuje dokument. Pod dokumentem podpisuje się następnie notariusz. Testament musi być opatrzony datą. W sytuacji, w której spadkodawca nie jest w stanie złożyć podpisu – wystarczy odcisk palca. Testator rozrządza swoim majątkiem, powołując spadkobierców. Może również wskazać zapisobierców, czyli osoby, którym przekazuje konkretne przedmioty. Po śmierci testatora, notariusz lub sąd potwierdzają prawo do spadku.

 

O czym trzeba pamiętać?

Testament rozrządza majątkiem tylko jednego spadkodawcy, wobec czego nie można sporządzać testamentów wspólnych. Może go sporządzić osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Testamentu nie można sporządzać poprzez przedstawiciela. Oryginał testamentu jest przechowywany w kancelarii notarialnej, natomiast każdej osobie, wskazanej przez spadkodawcę, wydawany jest wypis aktu notarialnego, mający moc oryginału. Testament można w każdej chwili odwołać, ale należy pamiętać, że sporządzając nowy dokument trzeba odwołać poprzedni. W innym przypadku odwołaniu ulegną tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie będzie można pogodzić z nowymi. Testator, po złożeniu testamentu u notariusza, ma również możliwość złożyć wniosek o zarejestrowanie dokumentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów. Dzięki takiemu rozwiązaniu spadkobiercy, po okazaniu aktu zgonu testatora, mogą szybko odnaleźć testament. Spadkodawca określa również wykonawcę lub wykonawców testamentu – mogą to być zarówno spadkobiercy, jak i adwokat.

Jak sporządzić testament notarialny?