Co trzeba wiedzieć o wpisie do księgi wieczystej?

Księgi wieczyste

Księgi wieczyste należą do rejestrów publicznych i ustalają prawny stan nieruchomości – definiują komu i w jakim zakresie przysługują do niej prawa. Zawierają adres, powierzchnię i przeznaczenie nieruchomości oraz dane o właścicielu i nałożonych hipotekach. Co warto wiedzieć o dokonywaniu wpisów do tych ksiąg?

 

Kiedy dokonuje się wpisu do księgi wieczystej?

Wpisu do księgi wieczystej dokonuje się w przypadku ustawowego odziedziczenia nieruchomości, nabycia spadku, nabycia nieruchomości, uaktualnienia, sprostowania lub zamknięcia księgi wieczystej, podziału nieruchomości, ustanowienia hipoteki lub służebności przesyłu oraz przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Do wniosku o wpis w księdze wieczystej należy dołączyć wypis z rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej, dowód wniesienia opłaty oraz dokumenty, potwierdzające nasze prawo własności: akty notarialne, orzeczenia sądowe, decyzje administracyjne. Dokumenty te kontrolowane są przez sąd, a następnie trafiają do archiwum księgi wieczystej. Jeżeli nieruchomość nie posiada księgi wieczystej – przed złożeniem wniosku o dokonanie wpisu, należy złożyć wniosek o założenie księgi i uiszczenie opłaty w wysokości 200 złotych.

 

Kto dokonuje wpisu do księgi wieczystej?

Zgodnie z ustawą z 1982 roku na każdym właścicielu nieruchomości ziemskiej ciąży obowiązek ujawnienia praw właścicielskich w księdze wieczystej. Wniosek o dokonanie wpisu w księgach wieczystych składa zatem właściciel nieruchomości bądź osoba, której prawo do nieruchomości powinno zostać ujawnione w księdze. W określonych sytuacjach, wpisu do księgi wieczystej może dokonać notariusz. Zgodnie z ustawą z 1991 roku Prawa o Notariacie, notariusz ma obowiązek dokonać wpisu w księdze wieczystej, jeżeli dokument ustanawiający prawo własności został sporządzony w formie aktu notarialnego. Notariusz przesyła wniosek do Sądu Rejonowego przez system teleinformatyczny, obsługujący postępowanie sądowe. Warto wiedzieć, że notariusz powinien złożyć taki wniosek nie później niż w dniu sporządzenia aktu notarialnego, określającego zmiany w prawie własności do nieruchomości. Taki wniosek jest rejestrowany automatycznie. W sytuacjach, w których nabycie nieruchomości nastąpiło w wyniku dziedziczenia, wywłaszczenia lub zasiedzenia – wniosek o wpis do księgi wieczystej składa właściciel nieruchomości.

Co trzeba wiedzieć o wpisie do księgi wieczystej?