Umowa o alimenty bez sądu? Można ją zawrzeć u notariusza

alimenty

Bardzo często mylnie uznaje się, że umowa o alimenty zawierana jest wyłącznie na podstawie wyroku sądowego (postępowania sądowego). Jest to jednak tylko jedna z możliwości. Alimenty dla dziecka można otrzymać również na podstawie ugody zawartej przez strony przed wniesieniem pozwu, ugody zawartej z mediatorem sądowym, a także w formie aktu notarialnego, w którym jedna ze stron podaje się egzekucji i zobowiązuje się do realizacji świadczeń alimentacyjnych na rzecz uprawnionego.

Zawarcie umowy w formie aktu notarialnego odbywa się bez interwencji sądowej i w pełni zabezpiecza interes uprawnionego do świadczeń (w przypadku małoletnich jest to ich przedstawiciel ustawowy).

Kiedy warto zawrzeć umowę alimentacyjną u notariusza?

Umowę o alimenty warto zawrzeć u notariusza, gdy dłużnik dobrowolnie podejmuje się obowiązku płacenia świadczenia i obie strony są w stanie dojść do porozumienia w kwestii wysokości alimentów. W takich przypadkach można uniknąć postępowania sądowego.

Umowa alimentacyjnego ma wówczas formę aktu notarialnego. Ma ona tak samo ważny tytuł wykonawczy jak wyrok sądu zasądzający alimenty. W przypadku, gdyby w przyszłości doszło do zaprzestania płatności ze strony zobowiązanego do alimentów, uprawniony do tych świadczeń może wystąpić do sądu o nadanie aktowi klauzuli wykonalności. Zatem również z umową alimentacyjną w formie aktu notarialnego można zwrócić się do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego bez konieczności składania dodatkowego pozwu do sądu.

Warto przy tym pamiętać, że aby umowa alimentacyjna mogła stanowić tytuł egzekucyjny, musi znaleźć się w niej oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji.

Umowa o alimenty w formie aktu notarialnego — co zawiera?

Umowa o alimenty w formie aktu notarialnego musi zawierać przede wszystkim:

  • datę i miejsce sporządzenia umowy,
  • oznaczenie stron umowy (imię i nazwisko, PESEL, adres): osobę uprawnioną do świadczeń — wierzyciela (w przypadku małoletnich należy oznaczyć przedstawiciela ustawowego działającego w ich imieniu) oraz dłużnika,
  • przedmiot umowy (obowiązek alimentacyjny),
  • ustaloną wysokość alimentów,
  • oznaczenie częstotliwości ich uiszczania (np. do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni),
  • sposób płatności (w przypadku osób małoletnich będzie to np. rąk własnych lub na rachunek bankowy przedstawiciela ustawowego, a więc jednego z rodziców),
  • zapis o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez dłużnika,
  • opcjonalnie — oznaczenie czasu trwania umowy,
  • własnoręczne podpisy stron lub ich przedstawicieli ustawowych.
Umowa o alimenty bez sądu? Można ją zawrzeć u notariusza