Co powinien zawierać akt notarialny?

Akt notarialny

Czynności takie jak przeniesienie własności nieruchomości, zrzeczenie się dziedziczenia czy nabycie nowego mieszkania wymagają spisania aktu notarialnego; urzędowego dokumentu, potwierdzającego zaistnienie danej czynności prawnej, a także fakt jej dokonania.

Sprawdźmy, co powinien zawierać.

Co powinno znaleźć się w akcie?

akcie notarialnym powinny przede wszystkim znaleźć się stwierdzenia, które zawiera Ustawa Prawo o notariacie, a także pozostałe treści prawne, niezbędne do przeprowadzenia danej czynności prawnej.

Ponadto powinny znaleźć się w niej szczegółowe dane, takie jak:

  • czas zawarcia aktu: dzień, miesiąc, rok
  • miejsce zawarcia aktu
  • imię, nazwisko oraz adres siedziby notariusza
  • dane osób, biorących udział w czynności prawnej: imiona, nazwiska, imiona rodziców, miejsca zamieszkania i adresy siedzib
  • oświadczenia stron z powołaniem na dokumenty
  • podpisy wszystkich osób biorących udział w czynności prawnej i samego notariusza.

Odczyt aktu

Aby akt notarialny zyskał moc prawną, powinien zostać głośno odczytany przez notariusza. Po odczytaniu oraz braku sprzeciwu którejkolwiek ze stron może nastąpić ostateczne potwierdzenie aktu notarialnego.

Pamiętajmy, aby przed podpisem dokumentu sprawdzić, czy treść aktu zgodna jest ze stanem faktycznym, a także zweryfikujmy dane, związane z księgą wieczystą. Potwierdźmy także wszelkie dane liczbowe, znajdujące się w akcie.

Niezbędne dokumenty

Przy sporządzaniu aktu notarialnego mogą także okazać się niezbędne określone dokumenty. W przypadku aktu sprzedaży lub darowizny działki bądź lokalu będzie to numer księgi wieczystej, dowód kupna i poświadczenie wartości przedmiotu umowy. W niektórych przypadkach niezbędne może okazać się przedstawienie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o uiszczeniu podatku.

Inne dokumenty będą wymagane w przypadku aktów notarialnych, związanych z działalnością spółek oraz spraw rodzinnych, intercyzy, podziału majątku, czy spraw związanych z alimentami. Dlatego upewnijmy się, co będzie nam niezbędne.            

Co powinien zawierać akt notarialny?